دوره و شماره: دوره 13، شماره 1(پیاپی 52)، فروردین 1395 
تعیین دوز غیر سمی داخل چشمی پروپرانولول با استفاده از الکترورتینوگرافی در چشم خرگوش

صفحه 1813-1820

سیدایمان تقوی‌دینانی، سیامک مشهدی‌رفیعی، سیدجاوید آل‌داود، رامین نوری‌نیا .