دوره و شماره: دوره 14، شماره 2 - شماره پیاپی 57، تیر 1396، صفحه 2155-2239 
بررسی فراوانی اشریشیاکلی‌های انتروتوکسیژنیک و انتروپاتوژنیک در شیر و فرآورده‌های شیری خام به روش دوپلکس PCR

صفحه 2167-2154

رامین ابری، ودود رضویلر، افشین جوادی، محمد آهنگرزاده‌رضایی، تقی زهرایی‌صالحی .


بررسی اثرات عصاره گیاه کامیفورا میرا در ترمیم آسیب تجربی عصب سیاتیک در خرگوش

صفحه 2217-2228

رحیم علیزاده، غلامرضا عابدی، جواد اشرفی هلان، کورش منصوری .