دوره و شماره: دوره 14، شماره 3 - شماره پیاپی 58، مهر 1396، صفحه 2229-2298