دوره و شماره: دوره 14، شماره 4 - شماره پیاپی 59، دی 1396، صفحه 2299-2380