دوره و شماره: دوره 14، شماره 4 (پیاپی 59) - شماره پیاپی 59، زمستان 1396، صفحه 2299-2380 
4. آسیب شناسی و فراوانی نماتود پارابرونما اسکریابینی در نشخوارکنندگان کوچک استان کرمان

صفحه 2325-2333

رضا خیراندیش، محمدحسین رادفر، شهرزاد عزیزی، امین مثنوی‌پور .