دوره و شماره: دوره 15، شماره 1 - شماره پیاپی 60، فروردین 1397، صفحه 2381-2466 
مطالعه آسیب‌شناسی بافتی تأثیر پنتوکسی فیلین بر پروستاتیت مزمن غیرباکتریایی تجربی القاء شده با کاراجینان در موش صحرایی

صفحه 2383-2392

محبوبه حاجی‌قربانی، محمود احمدی‌همدانی*، الهه شهاب، سحر غفاری‌خلیق، خاطره کفشدوزان، فرزاد حیاتی، اشکان جبلی‌جوان .