دوره و شماره: دوره 15، شماره 3 - شماره پیاپی 62، آذر 1397، صفحه 2551-2632