دوره و شماره: دوره 15، شماره4 - شماره پیاپی 63، دی 1397، صفحه 2633-2710 
مطالعه ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک اویداکت در مرغ مروارید (مرغ شاخدار)

صفحه 2645-2656

جلیل پورحاجی موتاب، سید رشید هاشمی، عباس علائی نوین .


تعیین شاخص‌های اولتراسونوگرافی داپلر آئورت شکمی و سرخرگ کلیوی در گربه

صفحه 2665-2672

فرزانه عزیزی، محمد نصراله‌زاده‌ماسوله، سیامک مشهدی‌رفیعی، سعید بکایی .


طراحی نانو حسگر زیستی رقابتی برای اکراتوکسین بر پایه FRETبا استفاده از کوانتوم دات

صفحه 2691-2700

مهدی مظفری، منصور بیات، افشین محسنی‌فر، سیدجمال هاشمی‌هزاوه .