دوره و شماره: دوره 16، شماره2 - شماره پیاپی 65، شهریور 1398، صفحه 2797-2856 
مطالعه تکوینی پرز شیمیایی زبان در جنین شتر یک کوهانه ایرانی

صفحه 2813-2818

الهام صالحی؛ ایرج پوستی؛ مجید مروتی شریف آباد