دوره و شماره: دوره 16، شماره3 - شماره پیاپی 66، آذر 1398، صفحه 2857-2937 
شناسایی مولکولی سویه های وحشی ویروس برونشیت عفونی طیور در گله های گوشتی واکسینه استان مازندران

صفحه 2911-2918

سید مصطفی آقاجانی میر؛ نریمان شیخی؛ هادی حق بین نظرپاک؛ غلامرضا غلامرضا نیکبخت بروجنی


تاثیر عصاره الکلی بره موم بر فعالیت پروتئازی جدایه های بالینی کاندیدا آلبیکنس

صفحه 2919-2928

نکیسا سهرابی حقدوست؛ نازیلا متدین؛ امیر علی انوار؛ پوریا عسگری