دوره و شماره: دوره 16، شماره3 (پیاپی 66) - شماره پیاپی 66، پاییز 1398، صفحه 2857-2937