دوره و شماره: دوره 16، شماره4 - شماره پیاپی 67، بهمن 1398، صفحه 2939-3008 
ارزیابی فعالیت آنزیم‌های شاخص آسیب قلبی پس از حذف پریکارد در خرگوش

صفحه 2941-2948

امیدرضا سمیعی املشی؛ غلامرضا عابدی؛ محمد نصراله زاده ماسوله؛ سعید حصارکی


میزان بیان GFAP و S100 به دنبال درمان با عصاره جو دوسر در آسیب تجربی ایجاد شده عصب سیاتیک در موش صحرایی

صفحه 2949-2956

زهرا درزیان رستمی؛ احمد اصغری؛ علیرضا جهاندیده؛ پژمان مرتضوی؛ ابوالفضل اکبرزاده


مطالعه تجربی اثرات هیستوپاتولوژیکی داروی جنتامایسین بر روی کلیه ماهی اسکار

صفحه 2981-2990

محمد حسن علوی؛ بابک شعیبی عمرانی؛ سهیل علی نژاد؛ فریبرز معیر