دوره و شماره: دوره 17، شماره 1 - شماره پیاپی 68، خرداد 1399، صفحه 3009-3096