دوره و شماره: دوره 17، شماره 2 (پیاپی 69) - شماره پیاپی 69، تابستان 1399، صفحه 3191-3272