دوره و شماره: دوره 17، شماره 2 - شماره پیاپی 69، تیر 1399، صفحه 3191-3272 
اثرات ضد سرطانی پلی ساکارید گلوکان قارچ فوزاریوم SPP وآنالیزشیمیایی آن با روش های FT-IR و HPLC

صفحه 3203-3214

بهزاد صالحی؛ منصور بیات؛ مهروز دزفولیان؛ آذر سبکبار؛ بهمن تبرایی


ارزیابی الگوی سایتوکاینی واکسن دوگانه دیفتری-کزاز در مدل حیوان آزمایشگاهی

صفحه 3255-3262

آزاده فردی پور؛ تقی زهرایی صالحی؛ مجید تبیانیان؛ رامک یحیی رعیت