دوره و شماره: دوره 17، شماره 3 - شماره پیاپی 70، آذر 1399، صفحه 3273-3346 
بررسی بیماری لکه سیاه در قناری

صفحه 3313-3318

عبدالمجید شیخی؛ نریمان شیخی؛ غلامرضا نیکبخت بروجنی؛ سعید چرخکار