دوره و شماره: دوره 17، شماره 4 - شماره پیاپی 71، دی 1399، صفحه 3345-3422 
ارزیابی کیفیت میکروبی بستنی‌های سنّتی عرضه شده در سطح استان آذربایجان شرقی

صفحه 3349-3354

رضا محمدزاده خلخالی؛ مسعود فردین؛ احمد سبزی بلخکانلو؛ فرشاد فرهادی؛ رامین ابری