دوره و شماره: دوره 7، شماره 4(پیاپی 31)، دی 1389، صفحه 337-380 
مقایسه آزمایش های سرولوژیک(رزبنگال، رایت لوله ای و کومبس رایت)و مولکولی(PCR)در تشخیص بروسلوز گوسفند و بز

صفحه 337-342

مصطفی جعفرپور؛ نظرعلی کترا ابراهیمی؛ علی ناظمی؛ مهدی آسمار؛ محمد خاتم ینژاد


تأثیرات مقادیر مختلف ویتامین D3 بر ترمیم استخوان زند زیرین خرگوش: ارزیابی بیومکانیک و هیستوپاتولوژیک

صفحه 343-350

غلامرضا عابدی چم؛ احمد اصغری؛ محمدمهدی دهقان؛ ایرج سهرابی حقدوست؛ شهابالدین صافی


تشخیص آلودگ یهای انگلی طیور با استفاده از آزمایش بستر

صفحه 351-354

پیمان قائمی؛ علی اسلامی؛ صادق رهبری؛ هومن رونقی


رشد تکوینی کام نرم در جنین شتر یک کوهانه

صفحه 365-370

مجید مروتی شریف آباد؛ بیژن رادمهر؛ حسن گیلان پور؛ ایرج پوستی


اولتراسونوگرافی بطن چپ قلب در گوسفند

صفحه 377-380

مهرداد یادگاری دهکردی؛ عباس وشکینی؛ سارنگ سروری؛ افشین رئوفی؛ فاطمه عباسیان