دوره و شماره: دوره 7، شماره 3(پیاپی 30)، آذر 1389 
ردیابی پاسخ پادگنی پروتئینH ویروس طاعون گاوی

صفحه 279-284

محمود حسنی؛ رسول مدنی؛ مهدی ارجمند؛ روحانی کارگر؛ فریبا گلچین فر؛ صدیقه خامه چیان


بررسی برخی الگوهای سیتو شیمیایی یاخته های سفید خون فیل ماهیان جنوب دریای خزر

صفحه 291-300

شهاب الدین صافی؛ لیلا مدیری؛ محمود بهمنی؛ بهیار جلالی جعفری


مطالعه گذشته نگر جراحی و آسیب شناسی تومورهای غدد پستانی سگ:از سال1382 تا1387

صفحه 301-306

حمیدرضا فتاحیان؛ فرخ رضا کبیر؛ نیما وزیر؛ بیتا وزیر؛ فرهنگ ساسانی


شناسایی گونه های گونژیلونما و ضایعات آسیب شناسی آن در مری گوسفندهای کشتارگاه شهرستان بابل

صفحه 329-332

محمدرضا یوسفی؛ سیدمحمد حسینی؛ محدثه ابوحسینی طبری؛ شیلا امیدظهیر؛ مهدی جعفرزاده