دوره و شماره: دوره 8، شماره 1(پیاپی 32)، خرداد 1390 
مطالعه اثر پیوند چادرینه آزاد و پیوند چربی سفید بر روی التیام استخوان خرگوش

صفحه 415-422

علیرضا جهاندیده؛ غلامرضا عابدی؛ علی رضایی؛ ایرج سهرابی حقدوست؛ عباس وشکینی