دوره و شماره: دوره 8، شماره 2(پیاپی 33)، شهریور 1390 
بررسی آلودگی معده سگ های ولگرد شهر مشهد به گونه های مختلف هلیکوباکتر

صفحه 451-458

فرنوش ارفعی؛ شهرام جمشیدی؛ معصومه عظیمی؛ حسین دبیری؛ محمدرضا زالی


مطالعه آسیب‌شناسی و مولکولی سندروم ویروس تورا (Taura Syndrome Virus) در میگوی پاسفید (Litopenaeus vannamei) در ایران

صفحه 459-465

محمد افشارنسب؛ سیدعباس عارف زاده؛ سیدرضا مرتضایی؛ عقیل دشتیان نسب؛ الهام جرفی


تأثیر غلظت‌های مختلف استرادیول پیش تخمک گذاری بر روی درصد آبستنی در گاوهای شیری همزمان شده

صفحه 467-474

قاسم اکبری؛ محمود بلورچی؛ پرویز هورشتی؛ امیر نیاسری نسلجی؛ پرویز تاجیک؛ رحمت اکبری