دوره و شماره: دوره 8، شماره 4(پیاپی 35)، اسفند 1390 
تاثیر مقادیر متفاوت پروتئین آبکافت روی آنزیم های گوارشی آلوین های ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhinchus mykiss)

صفحه 665-674

علی طاهری؛ عبدالمحمد عابدیان کناری؛ رویین حلاج؛ مهران حبیبی رضایی؛ علی معتمدزادگان؛ امین اوجی فرد