دوره و شماره: دوره 9، شماره 1(پیاپی 36)، خرداد 1391 
بررسی اثر سیستئامین بر تکوین آزمایشگاهی اووسیت های گاو

صفحه 579-584

رحیم بهشتی؛ جمشید قیاسی قلعه کندی؛ آمنه محمدی روشنده


شیوع سپتی سمی ناشی از سودوموناس آئروژینوزا در گله گوشتی در استان مازندران

صفحه 585-590

سیدمحمد حسینی؛ تقی زهرائی صالحی؛ مجتبی شالیزار؛ مرتضی شعبانی؛ عارف ابراهیم زاده؛ شیلا امیدظهیر