دوره و شماره: دوره 9، شماره 1(پیاپی 36)، بهار 1391 
1. بررسی اثر سیستئامین بر تکوین آزمایشگاهی اووسیت های گاو

صفحه 579-584

رحیم بهشتی؛ جمشید قیاسی قلعه کندی؛ آمنه محمدی روشنده


2. شیوع سپتی سمی ناشی از سودوموناس آئروژینوزا در گله گوشتی در استان مازندران

صفحه 585-590

سیدمحمد حسینی؛ تقی زهرائی صالحی؛ مجتبی شالیزار؛ مرتضی شعبانی؛ عارف ابراهیم زاده؛ شیلا امیدظهیر


3. ارزیابی اثر آنتی کاتالپتیک لوودوپا کاربی دوپا به همراه سرترالین در موش های صحرائی پارکینسونی

صفحه 591-598

سیامک ریحانی راد؛ جواد محمودی؛ مجید خانمحمدی؛ شلاله گنجی؛ پیام سیفی