دوره و شماره: دوره 9، شماره 2(پیاپی 37)، شهریور 1391 
تمایز سارکوسیستیس هومینیس در گوشت گاو به روشPCR

صفحه 661-664

ابراهیم رحیمی؛ عباس دوستی؛ سید رضا حسینی؛ مجید همایونی؛ رحمان عبدی زاده


بررسی آسیب شناسی آبشش ماهی بیاح( Liza Abu)تحت تاثیرآلودگی آب خور موسی

صفحه 665-674

زهرا سلیمانی؛ نگین سلامات؛ علیرضا صفاهیه؛ احمد سواری؛ محمدتقی رونق


بررسی اثرات محافظتی ملاتونین روی تغییرات هیستولوژیک روند اسپرماتوژنز در موش صحرایی تحت درمان با جمسیتابین

صفحه 683-692

افسانه فضیلی؛ ایرج پوستی؛ پژمان مرتضوی؛ نگار پناهی؛ سعید بکائی؛ میترا آقازاده


تأثیر پرلیت بر ریخت شناسی خمل های روده کوچک جوجه های گوشتی

صفحه 693-704

جمشید قیاسی قلعه کندی؛ رحیم بهشتی؛ محمد موسی پور