دوره و شماره: دوره 9، شماره 3(پیاپی 38)، آذر 1391 
مطالعه تجربی گرایش بافتی جدایه ایرانی سروتیپB/ 793 ویروس برونشیت عفونی در جوجه های SPF

صفحه 733-742

پیمان بیژن زاد؛ رضا ممیز؛ محمدحسن بزرگمهری فرد؛ محمدحسن حبل الورید؛ سیدعلی پوربخش


بررسی آلودگی چشم ماهی کاراس به انگل دیپلوستوموم اسپاتاسئوم در رودخانه نازلوی شهرستان ارومیه

صفحه 743-748

سهراب رسولی؛ امیرعلی انوار؛ حامد اهری؛ داریوش آزادیخواه؛ امین خدادادی


ارزیابی توام ظرفیت آنتی اکسیدانی و میزان فلاونوئیدهای عصاره الکلی برخی از گیاهان رایج طب سنتی

صفحه 755-758

فاطمه کریم نژاد؛ فهیمه فیروزبخت؛ صدیقه میرلطیفی؛ شهرزاد قدیمی؛ فاطمه فرجادمند


گزارش آلودگی توأم یک رأس گاو نژاد هولشتاین با تیلریا آنولاتا و بابزیا بایژمینا در یکی از گاوداری های سنتی شهرستان تبریز

صفحه 759-764

امیررضا جوادی ممقانی؛ عباس شهبازی؛ اسماعیل فلاح؛ مجید خانمحمدی؛ احمد نعمت اللهی؛ جواد اشرفی هلان؛ مجید فرتاش وند؛ محمود محامی اسکوئی


جستجوی توالی (های) شبه TASH در ژنوم تیلریاهای گوسفندی ایران

صفحه 765-772

حمیدرضا موسویان؛ حمیدرضا حدادزاده؛ پروانه خضرائی نیا؛ بهرام کاظمی؛ مژگان بنده پور؛ مهدی نام آوری؛ آمنه کوچکی