دوره و شماره: دوره 9، شماره 4(پیاپی 39)، اسفند 1391 
جداسازی و شناسایی فلور قارچی ملتحمه چشم سالم در اسب عرب ایرانی

صفحه 811-816

عبداله عراقی سوره؛ مجید ابراهیمی حامد؛ دیاکو محمدپور؛ محمدحسین صادقی زالی


تشخیص و ردیابی مایکوپلاسما سینوویه از مرغداری های صنعتی بااستفاده از روش واکنش زنجیره ای پلیمراز بر اساس ژنvlhA

صفحه 837-846

معصومه مقامی؛ سیدعلی پوربخش؛ علیرضا همایونی مهر؛ حمیدرضا مهاجرانی؛ عباس اشتری؛ محمدعلی بیات زاده