دوره و شماره: دوره 10، شماره 1(پیاپی 40)، خرداد 1392 
بررسی میزان شیوع آندومتریت تحت بالینی در گاوهای شیری با استفاده از سایتوبراش

سیدعلیرضا علوی طباطبایی؛ محمود بلورچی؛ حمید قاسم زاده نوا؛ پرویز تاجیک