دوره و شماره: دوره 10، شماره 2(پیاپی 41)، شهریور 1392 
ژنوتیپینگ استافیلوکوک های کواگولاز منفی جدا شده از نمونه های کلینیکی با استفاده از ژن tuf با تکنیک PCR-Sequencing

صفحه 925-936

افشین اژدری؛ سعید تمدنی جهرمی؛ صدیقه جوادپور؛ امیراقبال خواجه رحیمی؛ مریم طلا؛ مریم انصاری


بررسی آلودگی میکروبیولوژیکی جوانه های خوراکی شبدر، ماش و گندم در شهر تهران

صفحه 937-942

علیرضا باهنر؛ علیرضا مختاری؛ پورداد پناهی؛ مهزاد آقازاده مشگی؛ ایرج اشرافی تمای؛ رضا محمدصالحی


اثرات القا مسمومیت آبستنی تحت بالینی در میش بر سطح سرولوپلاسمین سرم

صفحه 949-954

مهدی سخا؛ امین انوشه پور؛ محمدقلی نادعلیان؛ زهره خاکی


ردیابی متاپنوموویروس پرندگان در گله های ماکیان استان های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی

صفحه 965-970

نغمه همایونفر؛ عبدالحمید شوشتری؛ سعید چرخکار؛ محمدحسن بزرگمهری فرد