دوره و شماره: دوره 18، شماره 1 - شماره پیاپی 72، خرداد 1400 
ارزیابی تاثیر آفلاتوکسین B1 بر تمایز نورونی و تکوین هیپوکامپ موش های صحرایی

صفحه 3445-3466

سارا الهوئی نظری؛ نسیم حیاتی رودباری؛ کاظم پریور؛ اکرم عیدی