دوره و شماره: دوره 18، شماره 3 - شماره پیاپی 74، آذر 1400، صفحه 3591-3658 
ارزیابی خاصیت آنتی اکسیدانی نانو اوژنول در مدل حیوانی بیماری آرتریت روماتوئید

صفحه 3605-3616

نازنین جباری؛ زهره افتخاری؛ نسیم حیاتی رودباری؛ کاظم پریور


مشاهده اثرات ضد سرطانی آفلاتوکسین B1 در تومور پستانی رده 4T1 موش با تزریق اطراف توموری

صفحه 3625-3634

رویا موسی زاده؛ سعید حصارکی؛ منصور بیات؛ علیرضا جهاندیده؛ جمال هاشمی