دوره و شماره: دوره 19، شماره 2 - شماره پیاپی 77، شهریور 1401، صفحه 3807-3888