دوره و شماره: دوره 19، شماره 4 - شماره پیاپی 78، دی 1401، صفحه 3947-4010