دوره و شماره: دوره 20، شماره 1 - شماره پیاپی 79، خرداد 1402، صفحه 4009-4092