دوره و شماره: دوره 20، شماره 2 - شماره پیاپی 80، شهریور 1402، صفحه 4093-4169 
مطالعه ماکروسکوپی و میکروسکوپی نای در فوک خزری (Pusa caspica)

صفحه 4095-4104

10.30495/jcp.2023.22785

مهدیه مغانی قهرمانلو؛ محمد تقی شیبانی؛ علی طاهری میرقائد


مطالعه ارتباط مقادیر کلسیم توتال و یونیزه در گربه های پرشین مبتلا به بیماری کلیوی پلی کیستیک (PKD) و گربه های سالم

صفحه 4141-4148

10.30495/jcp.2023.22827

طرلان احمدی؛ احسان خاکسار؛ شهرام شهرام جمشیدی؛ عباس وشکینی؛ سیامک مشهدی رفیعی؛ طه کوه پائی