دوره و شماره: دوره 11، شماره 3(پیاپی 46 )، مهر 1393 
بکارگیری روش HRM در شناسایی و تفریق جدایه‌های ایرانی ویروس بیماری نیوکاسل از سویه‌های واکسینال

صفحه 1345-1356

شهداد دیبازر ، نریمان شیخی ، فرهید همت زاده ، سعید چرخکار ، سیدعلی پوربخش .


تأثیر مصرف دراز مدت سیلدنافیل سیترات بر روی شاخص های سرمی آسیب قلبی در موش صحرایی

صفحه 1357-1362

عرفان زرینی ، بهرام عمواوغلی تبریزی ، مجید فرتاش وند ، رسول صادقی .