دوره و شماره: دوره 11، شماره 2(پیاپی 45)، تیر 1393، صفحه 1225-1332 
پاتوژن های باکتریایی غالب ‌مراکز تکثیر و پرورش میگوی کشور

صفحه 1227-1238

محمد افشارنسب، شاپور کاکولکی، محمدرضا مهرابی، سیدرضا سیدمرتضائی، عقیل دشتیان‌نسب، بهروز قره‌وی، آرمین عابدیان .


انتقال ژن Enhanced green florescent protein به کلونی اسپرماتوگونی گوساله با استفاده از Turbofect

صفحه 1257-1266

گلشید جاودانی‌شاهدین، پرویز تاجیک، حمید قاسم‌زاده‌نوا، منصوره موحدین .


بررسی و مقایسه میزان اسیدهای آمینه موجود در پوست سگ های مبتلا به درماتوفیتوزیس نسبت به سگ های سالم

صفحه 1267-1274

نازنین جعفری‌آرین ، سیدجمال هاشمی، سیامک مشهدی‌رفیعی، محسن فیروزرأی .


اثر کاربرد پروبیوتیک Pediococcus acidilactici بر شاخص‌های رشد و پارامترهای خونی ماهی زینتی گرین ترور (Andinocara rivulatus)

صفحه 1291-1302

نسیم‌سادات حسینی‌مدنی ، نرگس مورکی، سید امیرعلی انوار، حامد منوچهری، مهوش قربانی .