درباره نشریه

دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی با بهره گیری از دانش اساتید و کارشناسان و همکاری سایر بخشهای مختلف دانشکده اقدام به چاپ و انتشار فصلنامه علمی-پژوهشی پاتوبیولوژی مقایسه ای نموده است که امید است با یاری اساتید، محققان و دانشجویان گرانقدر انتشار این مجله تداوم داشته باشد و بتواند با زبان علمی و تخصصی و ارائه دست آوردها، یافته ها و راهبردها گام های مؤثری در جهت تولید دانش بردارد، انشاءالله.