اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر احمد اصغری

جراحی دامپزشکی دانشیار دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی، دانشگاه ‌آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

dr.ahmad.asgharisrbiau.ac.ir

سردبیر

دکتر محمود جمشیدیان

میکروبیولوژی دامپزشکی استاد دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

jam34mgmail.com

مدیر داخلی

دکتر پژمان مرتضوی

پاتولوژی دامپزشکی دانشیار دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

sp.mortazavigmail.com
0000-0002-2795-5371

دستیار سردبیر

دکتر شاهین حسن پور

فیزیولوژی استادیار دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

hassanpour.shahingmail.com
0000-0002-4417-1819

اعضای هیات تحریریه

دکتر پرویز تاجیک

مامائی وبیماریهای تولیدمثل استاد دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی،‌ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

ptajikut.ac.ir

دکتر ایرج پوستی

بافت شناسی دامپزشکی استاد، دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی، دانشگاه ‌آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

p_poustyyahoo.com

دکتر پژمان مرتضوی

پاتولوژی دامپزشکی دانشیار دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

sp.mortazavigmail.com

دکتر پرویز شایان

ژنتیک و ایمنولوژی دامپزشکی دانشیار، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران

pshayanut.ac.ir

دکتر احمد اصغری

جراحی دامپزشکی دانشیار دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی، دانشگاه ‌آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

dr.ahmad.asgharisrbiau.ac.ir

دکتر محمود جمشیدیان

میکروبیولوژی دامپزشکی استاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

jam34mgmail.com

دکتر محمدجواد قراگوزلو

ایمنولوژی استاد، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران

mjavadut.ac.ir

دکتر صادق رهبری

انگل شناسی دامپزشکی استاد، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران

srahbariut.ac.ir

دکتر هادی کیوانفر

ویروس شناسی دامپزشکی استاد، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران

hkeyvanfaryahoo.com

دکتر تقی زهرایی‌صالحی

میکروبیولوژی دامپزشکی استاد، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران

tsalehiut.ac.ir

دکتر حسن گیلانپور

آناتومی دامپزشکی استاد، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران

hgilanpouryahoo.com

دکتر فرهنگ ساسانی

پاتولوژی دامپزشکی استاد، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران

fsasaniyahoo.com

دکتر مهرداد مهری

کلینیکال پاتولوژی استاد، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد

mohrium.ac.ir