پرسش‌های متداول

1- مدت زمان چاپ مقاله از زمان دریافت نامه پذیرش چقدر می‌باشد؟

6 الی 12 ماه

وضعیت مقاله از چه طریقی قابل ردیابی است؟

سامانه مجله و مشاهده بخش "وضعیت مقاله"

مدت زمان اخذ پاسخ نهایی(قبول یا رد مقاله) از زمان ارسال مقاله چقدر می‌باشد؟

حداکثر 3 ماه