نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبشش اثر نانو ذرات اکسید روی و یون روی بر آسیب‌شناسی بافت آبشش ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchusmykiss) [دوره 13، شماره 2(پیاپی 53)، 1395، صفحه 1927-1934]
 • آپوپتوز بررسی اثرات سیترات بر سلول‌های تومور پستانی سگ(Mg-41CF) [دوره 13، شماره 4(پیاپی 55)، 1395، صفحه 2071-2078]
 • آسیب‌شناسی اثر نانو ذرات اکسید روی و یون روی بر آسیب‌شناسی بافت آبشش ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchusmykiss) [دوره 13، شماره 2(پیاپی 53)، 1395، صفحه 1927-1934]
 • آسیب‌شناسی بافتی بررسی آسیب‌شناسی بافتی کبد، کلیه، روده و آبشش ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان پرورشی(Oncorhynchusmykiss) تغذیه شده با غذای حاوی 1% پودر عصاره گیاه صبر زرد (Aloe vera) [دوره 13، شماره 2(پیاپی 53)، 1395، صفحه 1891-1898]
 • آنتی‌اکسیدان اثرات پیشگیری‌کنندگی عصاره میوه عناب (زیزیفوس جوجوبا) از استئاتوز کبد در موش‌های صحرایی تغذیه شده با جیره پرچرب [دوره 13، شماره 4(پیاپی 55)، 1395، صفحه 2037-2050]
 • آنتی‌اکسیدانی بررسی خواص احیاکنندگی و ضد میکروبی عصاره اتانولی گیاه اکالیپتوس علیه باکتری‌های عفونی جدا شده از منابع بالینی و دامی [دوره 13، شماره 4(پیاپی 55)، 1395، صفحه 2063-2070]
 • آنتی‌بیوگرام تعیین هویت مولکولی پاتوتیپ‌هایEAEC و EPEC باکتری اشریشیاکلی جدا شده از شیر گاوهای مبتلا به ورم پستان با روش Multiplex PCR و تعیین مقاومت‌ آنتی بیوتیکی به روش دیسک دیفیوژن و روش E.test [دوره 13، شماره 1(پیاپی 52)، 1395، صفحه 1849-1854]

ا

 • اپیتلیوم آسیب‌شناسی بافت آبشش ماهی بنی (Barbus sharpeyi) در مواجهه با سطوح مختلف شوری [دوره 13، شماره 1(پیاپی 52)، 1395، صفحه 1855-1862]
 • اثر ضد قارچی بررسی اثر ضد قارچی لاکتوباسیلوس پلانتاروم و تأثیر بر مهار تولید جرم تیوب در جدایه‌های کاندیدا آلبیکنس [دوره 13، شماره 3(پیاپی 54)، 1395، صفحه 1971-1978]
 • استافیلوکوکوس اورئوس شناسایی مولکولی ژن‌های انتروتوکسین استافیلوکوکوس اورئوس جداشده از بثورات بافت پوستی انسان و شیر میش‌های مبتلا به ورم پستان تحت حاد [دوره 13، شماره 3(پیاپی 54)، 1395، صفحه 1987-1996]
 • استان تهران تعیین انتشار جغرافیایی تیلریا اویسدر بزان استان تهران به روش مولکولی [دوره 13، شماره 2(پیاپی 53)، 1395، صفحه 1909-1916]
 • استرپتوکوکوس یوبریس شناسایی مولکولی استرپتوکوکوس یوبریس از گاوهای مبتلا به ورم پستان تحت بالینی با روش PCR [دوره 13، شماره 4(پیاپی 55)، 1395، صفحه 2051-2056]
 • ایسکمی ـ رپرفیوژن ارزیابی سرولوژیکی تاثیر تجویز سولفات منیزیم بر عملکرد کلیه متعاقب القا ایسکمی ـ رپرفیوژن در موش صحرایی [دوره 13، شماره 1(پیاپی 52)، 1395، صفحه 1805-1812]
 • اشریشیاکلی تعیین هویت مولکولی پاتوتیپ‌هایEAEC و EPEC باکتری اشریشیاکلی جدا شده از شیر گاوهای مبتلا به ورم پستان با روش Multiplex PCR و تعیین مقاومت‌ آنتی بیوتیکی به روش دیسک دیفیوژن و روش E.test [دوره 13، شماره 1(پیاپی 52)، 1395، صفحه 1849-1854]
 • افسنطین مطالعه مقایسه‌ای تغییرات ژئومتری و آسیب‌شناسی بافتی در التیام زخم پوست موش صحرایی تحت تأثیر فراکسیون‌های قطبی، نیمه‌قطبی و غیرقطبی عصاره گیاه افسنطین [دوره 13، شماره 1(پیاپی 52)، 1395، صفحه 1829-1840]
 • اکالیپتوس بررسی خواص احیاکنندگی و ضد میکروبی عصاره اتانولی گیاه اکالیپتوس علیه باکتری‌های عفونی جدا شده از منابع بالینی و دامی [دوره 13، شماره 4(پیاپی 55)، 1395، صفحه 2063-2070]
 • الایزا مقایسه‌ی آزمون الایزا با هیستوپاتولوژی در تشخیص بیماری پریتونیت عفونی گربه [دوره 13، شماره 3(پیاپی 54)، 1395، صفحه 1955-1964]
 • التیام زخم مطالعه مقایسه‌ای تغییرات ژئومتری و آسیب‌شناسی بافتی در التیام زخم پوست موش صحرایی تحت تأثیر فراکسیون‌های قطبی، نیمه‌قطبی و غیرقطبی عصاره گیاه افسنطین [دوره 13، شماره 1(پیاپی 52)، 1395، صفحه 1829-1840]
 • التیام زخم برشی تأثیر عصاره هیدرواتانولی تخم شنبلیله بر ترمیم زخم تمام ضخامت پوست در موش‌های آزمایشگاهی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین [دوره 13، شماره 3(پیاپی 54)، 1395، صفحه 1979-1986]
 • انتروتوکسین شناسایی مولکولی ژن‌های انتروتوکسین استافیلوکوکوس اورئوس جداشده از بثورات بافت پوستی انسان و شیر میش‌های مبتلا به ورم پستان تحت حاد [دوره 13، شماره 3(پیاپی 54)، 1395، صفحه 1987-1996]
 • انسداد مجرای صفراوی بررسی اثر سولفات منیزیم بر شاخص‌های آتروژنیک در موش‌های صحرائی نر کلستاتیک شده به روش انسداد مجرای صفراوی [دوره 13، شماره 3(پیاپی 54)، 1395، صفحه 1947-1954]
 • انگل میکروسپوریده شناسایی تک یاخته‌های خانواده میکروسپوریده جنس پلیستوفورآ (Plistophora sp.) در پیش مولدین میگوی سفید غربی استان بوشهر [دوره 13، شماره 1(پیاپی 52)، 1395، صفحه 1821-1828]

ب

 • بافت کبد بررسی تاثیر مکمل غذایی ویتامین C در تخریب بافت کبد ماهی قزل آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) در مواجهه با نانواکسید روی [دوره 13، شماره 4(پیاپی 55)، 1395، صفحه 2021-2028]
 • بز تعیین انتشار جغرافیایی تیلریا اویسدر بزان استان تهران به روش مولکولی [دوره 13، شماره 2(پیاپی 53)، 1395، صفحه 1909-1916]
 • بهبود مقاومت بررسی تاثیر مکمل غذایی ویتامین C در تخریب بافت کبد ماهی قزل آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) در مواجهه با نانواکسید روی [دوره 13، شماره 4(پیاپی 55)، 1395، صفحه 2021-2028]
 • بوقلمون بررسی هیستوپاتولوژی جراحات تریکومونیازیس در بوقلمون و کبوتران آلوده شهرستان زابل [دوره 13، شماره 3(پیاپی 54)، 1395، صفحه 1965-1970]

پ

 • پریتونیت عفونی مقایسه‌ی آزمون الایزا با هیستوپاتولوژی در تشخیص بیماری پریتونیت عفونی گربه [دوره 13، شماره 3(پیاپی 54)، 1395، صفحه 1955-1964]
 • پرندگان ارزیابی بالینی و سرولوژیکی متامیزول و میدازولام به عنوان پیش ‌داروی بیهوشی در کبوتر [دوره 13، شماره 4(پیاپی 55)، 1395، صفحه 2057-2062]
 • پروپرانولول تعیین دوز غیر سمی داخل چشمی پروپرانولول با استفاده از الکترورتینوگرافی در چشم خرگوش [دوره 13، شماره 1(پیاپی 52)، 1395، صفحه 1813-1820]
 • پیش بیهوشی ارزیابی بالینی و سرولوژیکی متامیزول و میدازولام به عنوان پیش ‌داروی بیهوشی در کبوتر [دوره 13، شماره 4(پیاپی 55)، 1395، صفحه 2057-2062]
 • پلیستوفورآ شناسایی تک یاخته‌های خانواده میکروسپوریده جنس پلیستوفورآ (Plistophora sp.) در پیش مولدین میگوی سفید غربی استان بوشهر [دوره 13، شماره 1(پیاپی 52)، 1395، صفحه 1821-1828]
 • پیوند آزاد تمام ضخامت پوست آسیب شناسی بافتی تأثیر ژل سیکلوسپورین بر پیوند آزاد تمام ضخامت پوست (آلوگرافت) در موش صحرایی [دوره 13، شماره 3(پیاپی 54)، 1395، صفحه 1997-2008]

ت

 • تخم شنبلیله تأثیر عصاره هیدرواتانولی تخم شنبلیله بر ترمیم زخم تمام ضخامت پوست در موش‌های آزمایشگاهی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین [دوره 13، شماره 3(پیاپی 54)، 1395، صفحه 1979-1986]
 • تریکومونیازیس بررسی هیستوپاتولوژی جراحات تریکومونیازیس در بوقلمون و کبوتران آلوده شهرستان زابل [دوره 13، شماره 3(پیاپی 54)، 1395، صفحه 1965-1970]
 • تفکیک جنسیّت بهینه‌سازی شرایط PCR برای دو ژن CHD-W و CHD-Z جهت تفکیک جنسیت در قناری [دوره 13، شماره 2(پیاپی 53)، 1395، صفحه 1885-1890]
 • تیلریا تعیین انتشار جغرافیایی تیلریا اویسدر بزان استان تهران به روش مولکولی [دوره 13، شماره 2(پیاپی 53)، 1395، صفحه 1909-1916]
 • تیمار آسیب‌شناسی بافت آبشش ماهی بنی (Barbus sharpeyi) در مواجهه با سطوح مختلف شوری [دوره 13، شماره 1(پیاپی 52)، 1395، صفحه 1855-1862]
 • تومور غدد پستانی سگ بررسی اثرات سیترات بر سلول‌های تومور پستانی سگ(Mg-41CF) [دوره 13، شماره 4(پیاپی 55)، 1395، صفحه 2071-2078]

ج

 • جرم تیوب بررسی اثر ضد قارچی لاکتوباسیلوس پلانتاروم و تأثیر بر مهار تولید جرم تیوب در جدایه‌های کاندیدا آلبیکنس [دوره 13، شماره 3(پیاپی 54)، 1395، صفحه 1971-1978]
 • جوجه گوشتی مطالعه آسیب‌شناسی و گرایش بافتی ویروس برونشیت عفونی (/B793) در جوجه‌های گوشتی [دوره 13، شماره 2(پیاپی 53)، 1395، صفحه 1899-1908]

چ

 • چشم خرگوش تعیین دوز غیر سمی داخل چشمی پروپرانولول با استفاده از الکترورتینوگرافی در چشم خرگوش [دوره 13، شماره 1(پیاپی 52)، 1395، صفحه 1813-1820]

ح

 • حساسیت مقایسه‌ی آزمون الایزا با هیستوپاتولوژی در تشخیص بیماری پریتونیت عفونی گربه [دوره 13، شماره 3(پیاپی 54)، 1395، صفحه 1955-1964]

د

 • دوز داخل چشمی تعیین دوز غیر سمی داخل چشمی پروپرانولول با استفاده از الکترورتینوگرافی در چشم خرگوش [دوره 13، شماره 1(پیاپی 52)، 1395، صفحه 1813-1820]

ر

 • روغن زیتون مطالعه تاثیر روغن زیتون بر نوزایش بافت پوششی در ترمیم زخم تجربی ایجاد شده در پوست موش صحرایی [دوره 13، شماره 2(پیاپی 53)، 1395، صفحه 1875-1884]

ز

 • زخم تمام ضخامت پوست مطالعه تاثیر روغن زیتون بر نوزایش بافت پوششی در ترمیم زخم تجربی ایجاد شده در پوست موش صحرایی [دوره 13، شماره 2(پیاپی 53)، 1395، صفحه 1875-1884]

ژ

 • ژل سیکلوسپورین آسیب شناسی بافتی تأثیر ژل سیکلوسپورین بر پیوند آزاد تمام ضخامت پوست (آلوگرافت) در موش صحرایی [دوره 13، شماره 3(پیاپی 54)، 1395، صفحه 1997-2008]

س

 • سیترات بررسی اثرات سیترات بر سلول‌های تومور پستانی سگ(Mg-41CF) [دوره 13، شماره 4(پیاپی 55)، 1395، صفحه 2071-2078]
 • سقط جنین جستجوی ژنومی کمپیلوباکتر فتوس و لپتوسپیرا اینتروگانس در جنین‌های سقط شده گوسفند در استان‌های منتخب ایران به روش PCR [دوره 13، شماره 2(پیاپی 53)، 1395، صفحه 1917-1926]
 • سم شیگا جداسازی و شناسایی اشریشیا کولایسروتیپO157:H7 تولید کننده‌ی سم شیگا از گربه‌های سالم [دوره 13، شماره 4(پیاپی 55)، 1395، صفحه 2029-2036]
 • سولفات منیزیم بررسی اثر سولفات منیزیم بر شاخص‌های آتروژنیک در موش‌های صحرائی نر کلستاتیک شده به روش انسداد مجرای صفراوی [دوره 13، شماره 3(پیاپی 54)، 1395، صفحه 1947-1954]
 • سولفات‌منیزیم ارزیابی سرولوژیکی تاثیر تجویز سولفات منیزیم بر عملکرد کلیه متعاقب القا ایسکمی ـ رپرفیوژن در موش صحرایی [دوره 13، شماره 1(پیاپی 52)، 1395، صفحه 1805-1812]

ش

 • شاخص آتروژنیک بررسی اثر سولفات منیزیم بر شاخص‌های آتروژنیک در موش‌های صحرائی نر کلستاتیک شده به روش انسداد مجرای صفراوی [دوره 13، شماره 3(پیاپی 54)، 1395، صفحه 1947-1954]
 • شوری آسیب‌شناسی بافت آبشش ماهی بنی (Barbus sharpeyi) در مواجهه با سطوح مختلف شوری [دوره 13، شماره 1(پیاپی 52)، 1395، صفحه 1855-1862]
 • شیوع بررسی هیستوپاتولوژی جراحات تریکومونیازیس در بوقلمون و کبوتران آلوده شهرستان زابل [دوره 13، شماره 3(پیاپی 54)، 1395، صفحه 1965-1970]

ص

 • صبر زرد بررسی آسیب‌شناسی بافتی کبد، کلیه، روده و آبشش ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان پرورشی(Oncorhynchusmykiss) تغذیه شده با غذای حاوی 1% پودر عصاره گیاه صبر زرد (Aloe vera) [دوره 13، شماره 2(پیاپی 53)، 1395، صفحه 1891-1898]
 • صدمات بافتی آسیب‌شناسی بافت آبشش ماهی بنی (Barbus sharpeyi) در مواجهه با سطوح مختلف شوری [دوره 13، شماره 1(پیاپی 52)، 1395، صفحه 1855-1862]

ض

 • ضایعات آسیب‌شناسی شناسایی تک یاخته‌های خانواده میکروسپوریده جنس پلیستوفورآ (Plistophora sp.) در پیش مولدین میگوی سفید غربی استان بوشهر [دوره 13، شماره 1(پیاپی 52)، 1395، صفحه 1821-1828]
 • ضدمیکروبی بررسی خواص احیاکنندگی و ضد میکروبی عصاره اتانولی گیاه اکالیپتوس علیه باکتری‌های عفونی جدا شده از منابع بالینی و دامی [دوره 13، شماره 4(پیاپی 55)، 1395، صفحه 2063-2070]

ع

 • عصاره اتانولی بررسی خواص احیاکنندگی و ضد میکروبی عصاره اتانولی گیاه اکالیپتوس علیه باکتری‌های عفونی جدا شده از منابع بالینی و دامی [دوره 13، شماره 4(پیاپی 55)، 1395، صفحه 2063-2070]
 • عصاره هیدرواتانولی تأثیر عصاره هیدرواتانولی تخم شنبلیله بر ترمیم زخم تمام ضخامت پوست در موش‌های آزمایشگاهی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین [دوره 13، شماره 3(پیاپی 54)، 1395، صفحه 1979-1986]
 • عفونت پوستی انسان شناسایی مولکولی ژن‌های انتروتوکسین استافیلوکوکوس اورئوس جداشده از بثورات بافت پوستی انسان و شیر میش‌های مبتلا به ورم پستان تحت حاد [دوره 13، شماره 3(پیاپی 54)، 1395، صفحه 1987-1996]
 • عناب اثرات پیشگیری‌کنندگی عصاره میوه عناب (زیزیفوس جوجوبا) از استئاتوز کبد در موش‌های صحرایی تغذیه شده با جیره پرچرب [دوره 13، شماره 4(پیاپی 55)، 1395، صفحه 2037-2050]

غ

 • غیر قطبی مطالعه مقایسه‌ای تغییرات ژئومتری و آسیب‌شناسی بافتی در التیام زخم پوست موش صحرایی تحت تأثیر فراکسیون‌های قطبی، نیمه‌قطبی و غیرقطبی عصاره گیاه افسنطین [دوره 13، شماره 1(پیاپی 52)، 1395، صفحه 1829-1840]

ق

 • قزل‌آلای رنگین‌کمان بررسی آسیب‌شناسی بافتی کبد، کلیه، روده و آبشش ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان پرورشی(Oncorhynchusmykiss) تغذیه شده با غذای حاوی 1% پودر عصاره گیاه صبر زرد (Aloe vera) [دوره 13، شماره 2(پیاپی 53)، 1395، صفحه 1891-1898]
 • قزل‌آلای رنگین‌کمان اثر نانو ذرات اکسید روی و یون روی بر آسیب‌شناسی بافت آبشش ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchusmykiss) [دوره 13، شماره 2(پیاپی 53)، 1395، صفحه 1927-1934]
 • قطبی مطالعه مقایسه‌ای تغییرات ژئومتری و آسیب‌شناسی بافتی در التیام زخم پوست موش صحرایی تحت تأثیر فراکسیون‌های قطبی، نیمه‌قطبی و غیرقطبی عصاره گیاه افسنطین [دوره 13، شماره 1(پیاپی 52)، 1395، صفحه 1829-1840]
 • قناری بهینه‌سازی شرایط PCR برای دو ژن CHD-W و CHD-Z جهت تفکیک جنسیت در قناری [دوره 13، شماره 2(پیاپی 53)، 1395، صفحه 1885-1890]

ک

 • کاندیدا آلبیکنس بررسی اثر ضد قارچی لاکتوباسیلوس پلانتاروم و تأثیر بر مهار تولید جرم تیوب در جدایه‌های کاندیدا آلبیکنس [دوره 13، شماره 3(پیاپی 54)، 1395، صفحه 1971-1978]
 • کبد چرب اثرات پیشگیری‌کنندگی عصاره میوه عناب (زیزیفوس جوجوبا) از استئاتوز کبد در موش‌های صحرایی تغذیه شده با جیره پرچرب [دوره 13، شماره 4(پیاپی 55)، 1395، صفحه 2037-2050]
 • کبوتر بررسی هیستوپاتولوژی جراحات تریکومونیازیس در بوقلمون و کبوتران آلوده شهرستان زابل [دوره 13، شماره 3(پیاپی 54)، 1395، صفحه 1965-1970]
 • کتامین ارزیابی بالینی و سرولوژیکی متامیزول و میدازولام به عنوان پیش ‌داروی بیهوشی در کبوتر [دوره 13، شماره 4(پیاپی 55)، 1395، صفحه 2057-2062]
 • کشت سلولی ایجاد پلاک توسط سویه V4ویروس عامل بیماری نیوکاسل بر روی کشت سلولی و بررسی مولکولی با روش واکنش زنجیره پلیمراز نسخه‌برداری معکوس RT-PCR)) [دوره 13، شماره 1(پیاپی 52)، 1395، صفحه 1841-1848]
 • کلستاز بررسی اثر سولفات منیزیم بر شاخص‌های آتروژنیک در موش‌های صحرائی نر کلستاتیک شده به روش انسداد مجرای صفراوی [دوره 13، شماره 3(پیاپی 54)، 1395، صفحه 1947-1954]
 • کلیه ارزیابی سرولوژیکی تاثیر تجویز سولفات منیزیم بر عملکرد کلیه متعاقب القا ایسکمی ـ رپرفیوژن در موش صحرایی [دوره 13، شماره 1(پیاپی 52)، 1395، صفحه 1805-1812]
 • کمپیلوباکتر فتوس جستجوی ژنومی کمپیلوباکتر فتوس و لپتوسپیرا اینتروگانس در جنین‌های سقط شده گوسفند در استان‌های منتخب ایران به روش PCR [دوره 13، شماره 2(پیاپی 53)، 1395، صفحه 1917-1926]

گ

 • گاو شیری شناسایی مولکولی استرپتوکوکوس یوبریس از گاوهای مبتلا به ورم پستان تحت بالینی با روش PCR [دوره 13، شماره 4(پیاپی 55)، 1395، صفحه 2051-2056]
 • گربه مقایسه‌ی آزمون الایزا با هیستوپاتولوژی در تشخیص بیماری پریتونیت عفونی گربه [دوره 13، شماره 3(پیاپی 54)، 1395، صفحه 1955-1964]
 • گربه جداسازی و شناسایی اشریشیا کولایسروتیپO157:H7 تولید کننده‌ی سم شیگا از گربه‌های سالم [دوره 13، شماره 4(پیاپی 55)، 1395، صفحه 2029-2036]

ل

 • لاکتوباسیلوس پلانتاروم بررسی اثر ضد قارچی لاکتوباسیلوس پلانتاروم و تأثیر بر مهار تولید جرم تیوب در جدایه‌های کاندیدا آلبیکنس [دوره 13، شماره 3(پیاپی 54)، 1395، صفحه 1971-1978]
 • لپتوسپیرا اینتروگانس جستجوی ژنومی کمپیلوباکتر فتوس و لپتوسپیرا اینتروگانس در جنین‌های سقط شده گوسفند در استان‌های منتخب ایران به روش PCR [دوره 13، شماره 2(پیاپی 53)، 1395، صفحه 1917-1926]

م

 • ماهی بنی آسیب‌شناسی بافت آبشش ماهی بنی (Barbus sharpeyi) در مواجهه با سطوح مختلف شوری [دوره 13، شماره 1(پیاپی 52)، 1395، صفحه 1855-1862]
 • متامیزول ارزیابی بالینی و سرولوژیکی متامیزول و میدازولام به عنوان پیش ‌داروی بیهوشی در کبوتر [دوره 13، شماره 4(پیاپی 55)، 1395، صفحه 2057-2062]
 • میدازولام ارزیابی بالینی و سرولوژیکی متامیزول و میدازولام به عنوان پیش ‌داروی بیهوشی در کبوتر [دوره 13، شماره 4(پیاپی 55)، 1395، صفحه 2057-2062]
 • میگوی سفید غربی شناسایی تک یاخته‌های خانواده میکروسپوریده جنس پلیستوفورآ (Plistophora sp.) در پیش مولدین میگوی سفید غربی استان بوشهر [دوره 13، شماره 1(پیاپی 52)، 1395، صفحه 1821-1828]
 • موش آزمایشگاهی دیابتی تأثیر عصاره هیدرواتانولی تخم شنبلیله بر ترمیم زخم تمام ضخامت پوست در موش‌های آزمایشگاهی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین [دوره 13، شماره 3(پیاپی 54)، 1395، صفحه 1979-1986]
 • موش صحرایی مطالعه مقایسه‌ای تغییرات ژئومتری و آسیب‌شناسی بافتی در التیام زخم پوست موش صحرایی تحت تأثیر فراکسیون‌های قطبی، نیمه‌قطبی و غیرقطبی عصاره گیاه افسنطین [دوره 13، شماره 1(پیاپی 52)، 1395، صفحه 1829-1840]
 • موش صحرایی ارزیابی سرولوژیکی تاثیر تجویز سولفات منیزیم بر عملکرد کلیه متعاقب القا ایسکمی ـ رپرفیوژن در موش صحرایی [دوره 13، شماره 1(پیاپی 52)، 1395، صفحه 1805-1812]
 • موش صحرایی مطالعه تاثیر روغن زیتون بر نوزایش بافت پوششی در ترمیم زخم تجربی ایجاد شده در پوست موش صحرایی [دوره 13، شماره 2(پیاپی 53)، 1395، صفحه 1875-1884]
 • موش صحرایی آسیب شناسی بافتی تأثیر ژل سیکلوسپورین بر پیوند آزاد تمام ضخامت پوست (آلوگرافت) در موش صحرایی [دوره 13، شماره 3(پیاپی 54)، 1395، صفحه 1997-2008]
 • موش صحرایی اثرات پیشگیری‌کنندگی عصاره میوه عناب (زیزیفوس جوجوبا) از استئاتوز کبد در موش‌های صحرایی تغذیه شده با جیره پرچرب [دوره 13، شماره 4(پیاپی 55)، 1395، صفحه 2037-2050]

ن

 • نانواکسید روی بررسی تاثیر مکمل غذایی ویتامین C در تخریب بافت کبد ماهی قزل آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) در مواجهه با نانواکسید روی [دوره 13، شماره 4(پیاپی 55)، 1395، صفحه 2021-2028]
 • نانوذرات اکسید روی اثر نانو ذرات اکسید روی و یون روی بر آسیب‌شناسی بافت آبشش ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchusmykiss) [دوره 13، شماره 2(پیاپی 53)، 1395، صفحه 1927-1934]
 • نیمه قطبی مطالعه مقایسه‌ای تغییرات ژئومتری و آسیب‌شناسی بافتی در التیام زخم پوست موش صحرایی تحت تأثیر فراکسیون‌های قطبی، نیمه‌قطبی و غیرقطبی عصاره گیاه افسنطین [دوره 13، شماره 1(پیاپی 52)، 1395، صفحه 1829-1840]

و

 • واکنش زنجیره پلیمراز نسخه‌برداری معکوس ایجاد پلاک توسط سویه V4ویروس عامل بیماری نیوکاسل بر روی کشت سلولی و بررسی مولکولی با روش واکنش زنجیره پلیمراز نسخه‌برداری معکوس RT-PCR)) [دوره 13، شماره 1(پیاپی 52)، 1395، صفحه 1841-1848]
 • ویتامین C بررسی تاثیر مکمل غذایی ویتامین C در تخریب بافت کبد ماهی قزل آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) در مواجهه با نانواکسید روی [دوره 13، شماره 4(پیاپی 55)، 1395، صفحه 2021-2028]
 • ورم پستان تحت حاد میش شناسایی مولکولی ژن‌های انتروتوکسین استافیلوکوکوس اورئوس جداشده از بثورات بافت پوستی انسان و شیر میش‌های مبتلا به ورم پستان تحت حاد [دوره 13، شماره 3(پیاپی 54)، 1395، صفحه 1987-1996]
 • ویروس نیوکاسل ایجاد پلاک توسط سویه V4ویروس عامل بیماری نیوکاسل بر روی کشت سلولی و بررسی مولکولی با روش واکنش زنجیره پلیمراز نسخه‌برداری معکوس RT-PCR)) [دوره 13، شماره 1(پیاپی 52)، 1395، صفحه 1841-1848]
 • ویژگی مقایسه‌ی آزمون الایزا با هیستوپاتولوژی در تشخیص بیماری پریتونیت عفونی گربه [دوره 13، شماره 3(پیاپی 54)، 1395، صفحه 1955-1964]

ه

 • هیستوپاتولوژی بررسی هیستوپاتولوژی جراحات تریکومونیازیس در بوقلمون و کبوتران آلوده شهرستان زابل [دوره 13، شماره 3(پیاپی 54)، 1395، صفحه 1965-1970]

ی

 • یون روی اثر نانو ذرات اکسید روی و یون روی بر آسیب‌شناسی بافت آبشش ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchusmykiss) [دوره 13، شماره 2(پیاپی 53)، 1395، صفحه 1927-1934]