نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبشش مطالعه اثرات سطوح مختلف شوری بر فراوانی و اندازه سلول‌های کلراید در آبشش ماهی بنی (Barbus sharpeyi) انگشت قد [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 2135-2144]
 • آرام بخشی ارزیابی اثرات بی دردی و آرام بخشی تزریق پتیدین (مپریدین) با زایلازین هیدروکلراید در اسب [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 2091-2096]
 • آرام بخشی ارزیابی اثرات بی دردی، آرام بخشی و بالینی ناشی از تزریق داروی ترامادول با آسپرومازین در اسب [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 2199-2206]
 • آسیب شناسی آسیب شناسی و فراوانی نماتود پارابرونما اسکریابینی در نشخوارکنندگان کوچک استان کرمان [دوره 14، شماره 4، 1396، صفحه 2325-2333]
 • آسیب کلیه تأثیر غلظت‌های مختلف عصاره آبی مرزنجوش در آسیب تحت حاد ناشی از استرس اکسیداتیو کادمیم در کلیه موش صحرایی [دوره 14، شماره 3، 1396، صفحه 2257-2266]
 • آسپرومازین ارزیابی اثرات بی دردی، آرام بخشی و بالینی ناشی از تزریق داروی ترامادول با آسپرومازین در اسب [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 2199-2206]
 • آکوا استارت تعیین غلظت کشندگی متوسط (LC50) داروی ضد عفونی کننده آکوا استارت و بررسی آسیب‌شناسی آبشش در بچه ماهی قزل‌آلای‌رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 2207-2216]
 • آلبومین ارزیابی غلظت سرمی اسیدسیالیک، پروتئین تام و آلبومین در اسب‌های مبتلا به گورم [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 2097-2104]
 • آناتومی مطالعه آناتومیکی و هیستومورفومتری زبان و پاپیلاهای آن در جوجه تیغی (Hemiechinus Auritus) [دوره 14، شماره 4، 1396، صفحه 2311-2316]
 • آئورت فعالیت مسدود‌کنندگی کانال کلسیم اسانس Trachyspermum ammi بر آئورت سینه‌ای موش صحرایی در شرایط برون‌تنی [دوره 14، شماره 3، 1396، صفحه 2267-2274]

ا

 • اسب ارزیابی اثرات بی دردی و آرام بخشی تزریق پتیدین (مپریدین) با زایلازین هیدروکلراید در اسب [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 2091-2096]
 • اسب ارزیابی اثرات بی دردی، آرام بخشی و بالینی ناشی از تزریق داروی ترامادول با آسپرومازین در اسب [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 2199-2206]
 • استافیلوکوکوس اورئوس الگوی ژن‌های حدت استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از موارد ورم پستان تحت بالینی و بالینی در استان البرز [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 2165-2172]
 • استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین مقایسه اثرات ونکومایسین و انروفلوکساسین بر روی نسبت هتروفیل/لنفوسیت، تغییرات توکسیک هتروفیل‌ها و شمارش کلنی‌ها در استئومیلیت ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی‌سیلین در خرگوش [دوره 14، شماره 4، 1396، صفحه 2317-2324]
 • استرس اکسیداتیو تأثیر غلظت‌های مختلف عصاره آبی مرزنجوش در آسیب تحت حاد ناشی از استرس اکسیداتیو کادمیم در کلیه موش صحرایی [دوره 14، شماره 3، 1396، صفحه 2257-2266]
 • استئومیلیت تجربی مقایسه اثرات ونکومایسین و انروفلوکساسین بر روی نسبت هتروفیل/لنفوسیت، تغییرات توکسیک هتروفیل‌ها و شمارش کلنی‌ها در استئومیلیت ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی‌سیلین در خرگوش [دوره 14، شماره 4، 1396، صفحه 2317-2324]
 • اسید سیالیک ارزیابی غلظت سرمی اسیدسیالیک، پروتئین تام و آلبومین در اسب‌های مبتلا به گورم [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 2097-2104]
 • اسیدفولیک مطالعه تأثیر اسید فولیک بر برخی از شاخص‌های اسپرم متعاقب القا ایسکمی ـ بازخونرسانی در بیضه موش صحرایی [دوره 14، شماره 4، 1396، صفحه 2353-2362]
 • ایسکمی بازخونرسانی مطالعه تأثیر اسید فولیک بر برخی از شاخص‌های اسپرم متعاقب القا ایسکمی ـ بازخونرسانی در بیضه موش صحرایی [دوره 14، شماره 4، 1396، صفحه 2353-2362]
 • ایسکمی-خونرسانی مجدد مطالعه اثرات محافظتی ورزش منظم هوازی بر آسیب ایسکمی ـ بازخونرسانی قلب در موش صحرایی [دوره 14، شماره 4، 1396، صفحه 2333-2344]
 • اسهال بررسی شیوع مهمترین سروگروپ‌های اشریشیاکلی انتروتوکسیژنیک و فیمبریه 5F در گوساله‌های اسهالی زیر 5 روز در استان‌های البرز و قزوین [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 2129-2134]
 • اشرشیاکلی بررسی الگوهای مقاومت آنتی بیوتیکی در اشرشیاﻛﻠﻲهای جدا شده از جوجه‌های ﮔﻮشتی مبتلا به کلی باسیلوزیس نسبت به ده آنتی بیوتیک رایج در صنعت طیور ایران [دوره 14، شماره 4، 1396، صفحه 2345-2352]
 • اشریشیاکلی بررسی شیوع مهمترین سروگروپ‌های اشریشیاکلی انتروتوکسیژنیک و فیمبریه 5F در گوساله‌های اسهالی زیر 5 روز در استان‌های البرز و قزوین [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 2129-2134]
 • اشریشیا‌کلی بررسی فراوانی اشریشیاکلی‌های انتروتوکسیژنیک و انتروپاتوژنیک در شیر و فرآورده‌های شیری خام به روش دوپلکس PCR [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 2167-2154]
 • الایزا بررسی شیوع سرمی فرم تحت بالینی بیماری یون در گاوداری‌های شیری استان تهران با استفاده از آزمون الایزای جذبی [دوره 14، شماره 3، 1396، صفحه 2239-2246]
 • الگوی مقاومت آنتی‌بیویتکی بررسی الگوهای مقاومت آنتی بیوتیکی در اشرشیاﻛﻠﻲهای جدا شده از جوجه‌های ﮔﻮشتی مبتلا به کلی باسیلوزیس نسبت به ده آنتی بیوتیک رایج در صنعت طیور ایران [دوره 14، شماره 4، 1396، صفحه 2345-2352]
 • انتروپاتوژنیک بررسی فراوانی اشریشیاکلی‌های انتروتوکسیژنیک و انتروپاتوژنیک در شیر و فرآورده‌های شیری خام به روش دوپلکس PCR [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 2167-2154]
 • انتروتوکسیژنیک بررسی فراوانی اشریشیاکلی‌های انتروتوکسیژنیک و انتروپاتوژنیک در شیر و فرآورده‌های شیری خام به روش دوپلکس PCR [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 2167-2154]
 • اندیس‌های بیوشیمیایی بررسی عملکرد و برخی فراسنجههای بیوشیمیایی سرم متعاقب درمان مداوم و مقطعی با انروفلوکساسین در طیور گوشتی مبتلا به کلی باسیلوز [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 2121-2128]
 • انروفلوکساسین بررسی عملکرد و برخی فراسنجههای بیوشیمیایی سرم متعاقب درمان مداوم و مقطعی با انروفلوکساسین در طیور گوشتی مبتلا به کلی باسیلوز [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 2121-2128]
 • انروفلوکساسین مقایسه اثرات ونکومایسین و انروفلوکساسین بر روی نسبت هتروفیل/لنفوسیت، تغییرات توکسیک هتروفیل‌ها و شمارش کلنی‌ها در استئومیلیت ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی‌سیلین در خرگوش [دوره 14، شماره 4، 1396، صفحه 2317-2324]
 • اورکیدوپکسی اثر جنسینگ بر بافت بیضه موش صحرایی نابالغ پس از جراحی اورکیدوپکسی [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 2189-2198]

ب

 • بافت بیضه بررسی تاثیر باکتری اشرشیا کُلی (Escherichia coli) بر بافت بیضه در موش صحرایی [دوره 14، شماره 3، 1396، صفحه 2247-2256]
 • بافت شناسی مطالعه آناتومیکی و هیستومورفومتری زبان و پاپیلاهای آن در جوجه تیغی (Hemiechinus Auritus) [دوره 14، شماره 4، 1396، صفحه 2311-2316]
 • بافت‌شناسی مطالعه هیستومورفومتری لوزه سکومی، بورس فابریسیوس و تیموس جوجه های گوشتی تغذیه شده با گیاه نعناع فلفلی [دوره 14، شماره 3، 1396، صفحه 2231-2238]
 • بافت‌های لنفاوی مطالعه هیستومورفومتری لوزه سکومی، بورس فابریسیوس و تیموس جوجه های گوشتی تغذیه شده با گیاه نعناع فلفلی [دوره 14، شماره 3، 1396، صفحه 2231-2238]
 • باکتری اشرشیا کلی بررسی تاثیر باکتری اشرشیا کُلی (Escherichia coli) بر بافت بیضه در موش صحرایی [دوره 14، شماره 3، 1396، صفحه 2247-2256]
 • بی‌دردی ارزیابی اثرات بی دردی و آرام بخشی تزریق پتیدین (مپریدین) با زایلازین هیدروکلراید در اسب [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 2091-2096]
 • بی‌دردی ارزیابی اثرات بی دردی، آرام بخشی و بالینی ناشی از تزریق داروی ترامادول با آسپرومازین در اسب [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 2199-2206]
 • بز آسیب شناسی و فراوانی نماتود پارابرونما اسکریابینی در نشخوارکنندگان کوچک استان کرمان [دوره 14، شماره 4، 1396، صفحه 2325-2333]
 • بز سانن مطالعه مورفوژنز و صعود کلیه‌ها در جنین بزهای نژاد سانن [دوره 14، شماره 3، 1396، صفحه 2275-2280]
 • بیضه اثر جنسینگ بر بافت بیضه موش صحرایی نابالغ پس از جراحی اورکیدوپکسی [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 2189-2198]
 • بیضه مطالعه تأثیر اسید فولیک بر برخی از شاخص‌های اسپرم متعاقب القا ایسکمی ـ بازخونرسانی در بیضه موش صحرایی [دوره 14، شماره 4، 1396، صفحه 2353-2362]
 • بیماری یون بررسی شیوع سرمی فرم تحت بالینی بیماری یون در گاوداری‌های شیری استان تهران با استفاده از آزمون الایزای جذبی [دوره 14، شماره 3، 1396، صفحه 2239-2246]
 • بیهوشی بررسی اثر کلونیدین خوراکی بر بیهوشی حاصل از تزریق عضلانی کتامین هیدروکلراید در خرگوش سفید نیوزلندی [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 2179-2188]

پ

 • پارابرونما آسیب شناسی و فراوانی نماتود پارابرونما اسکریابینی در نشخوارکنندگان کوچک استان کرمان [دوره 14، شماره 4، 1396، صفحه 2325-2333]
 • پارامترهای اسپرم بررسی تاثیر باکتری اشرشیا کُلی (Escherichia coli) بر بافت بیضه در موش صحرایی [دوره 14، شماره 3، 1396، صفحه 2247-2256]
 • پارامترهای بیوشیمیایی کبد ارزیابی برخی پارامترهای بیوشیمایی سرمی کبد در تشخیص گاوهای مبتلا به کلانژیت و کلانژیوهپاتیت [دوره 14، شماره 4، 1396، صفحه 2301-2310]
 • پتیدین هیدروکلراید ارزیابی اثرات بی دردی و آرام بخشی تزریق پتیدین (مپریدین) با زایلازین هیدروکلراید در اسب [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 2091-2096]
 • پراسید استیک تعیین غلظت کشندگی متوسط (LC50) داروی ضد عفونی کننده آکوا استارت و بررسی آسیب‌شناسی آبشش در بچه ماهی قزل‌آلای‌رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 2207-2216]
 • پرد مطالعه آناتومیکی و هیستومورفومتری زبان و پاپیلاهای آن در جوجه تیغی (Hemiechinus Auritus) [دوره 14، شماره 4، 1396، صفحه 2311-2316]
 • پروتئین تام ارزیابی غلظت سرمی اسیدسیالیک، پروتئین تام و آلبومین در اسب‌های مبتلا به گورم [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 2097-2104]
 • پس از جفت‌گیری بررسی اثر تزریق GnRH و hCG در روز 5 پس از قوچ اندازی بر روی غلظت پروژسترون و عملکرد تولید مثلی میش‌های افشاری [دوره 14، شماره 4، 1396، صفحه 2363-1370]

ت

 • تبریز بررسی آلودگی به سرب در شیر گاوهای مناطق مختلف تبریز به روش اسپکتروفوتومتری جذب اتمی [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 2173-2178]
 • تجویز مقطعی بررسی عملکرد و برخی فراسنجههای بیوشیمیایی سرم متعاقب درمان مداوم و مقطعی با انروفلوکساسین در طیور گوشتی مبتلا به کلی باسیلوز [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 2121-2128]
 • تجویز ممتد بررسی عملکرد و برخی فراسنجههای بیوشیمیایی سرم متعاقب درمان مداوم و مقطعی با انروفلوکساسین در طیور گوشتی مبتلا به کلی باسیلوز [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 2121-2128]
 • ترامادول ارزیابی اثرات بی دردی، آرام بخشی و بالینی ناشی از تزریق داروی ترامادول با آسپرومازین در اسب [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 2199-2206]
 • تکامل مطالعه مورفوژنز و صعود کلیه‌ها در جنین بزهای نژاد سانن [دوره 14، شماره 3، 1396، صفحه 2275-2280]
 • تهران جداسازی مولکولی سالمونلا از مدفوع گربه‌های ولگرد شهر تهران با استفاده از روش زنجیره‌ای پلی مراز [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 2113-2120]
 • تومور غدد پستانی سگ بررسی اثر عصاره رزماری در بیان ژن BAX وBCL-2 در رده سلول سرطانی غدد پستانی سگ (CF41.Mg) [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 2105-2112]

ج

 • جنسینگ اثر جنسینگ بر بافت بیضه موش صحرایی نابالغ پس از جراحی اورکیدوپکسی [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 2189-2198]
 • جوجه تیغی مطالعه آناتومیکی و هیستومورفومتری زبان و پاپیلاهای آن در جوجه تیغی (Hemiechinus Auritus) [دوره 14، شماره 4، 1396، صفحه 2311-2316]
 • جوجه گوشتی مطالعه هیستومورفومتری لوزه سکومی، بورس فابریسیوس و تیموس جوجه های گوشتی تغذیه شده با گیاه نعناع فلفلی [دوره 14، شماره 3، 1396، صفحه 2231-2238]
 • جوجه‌های گوشتی بررسی الگوهای مقاومت آنتی بیوتیکی در اشرشیاﻛﻠﻲهای جدا شده از جوجه‌های ﮔﻮشتی مبتلا به کلی باسیلوزیس نسبت به ده آنتی بیوتیک رایج در صنعت طیور ایران [دوره 14، شماره 4، 1396، صفحه 2345-2352]

خ

 • خرگوش بررسی اثرات عصاره گیاه کامیفورا میرا در ترمیم آسیب تجربی عصب سیاتیک در خرگوش [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 2217-2228]
 • خرگوش سفید نیوزلندی بررسی اثر کلونیدین خوراکی بر بیهوشی حاصل از تزریق عضلانی کتامین هیدروکلراید در خرگوش سفید نیوزلندی [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 2179-2188]

د

 • دوپلکس PCR بررسی فراوانی اشریشیاکلی‌های انتروتوکسیژنیک و انتروپاتوژنیک در شیر و فرآورده‌های شیری خام به روش دوپلکس PCR [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 2167-2154]

ر

 • ریخت‌زایی مطالعه مورفوژنز و صعود کلیه‌ها در جنین بزهای نژاد سانن [دوره 14، شماره 3، 1396، صفحه 2275-2280]

ز

 • زایلازین هیدروکلراید ارزیابی اثرات بی دردی و آرام بخشی تزریق پتیدین (مپریدین) با زایلازین هیدروکلراید در اسب [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 2091-2096]
 • زبان مطالعه آناتومیکی و هیستومورفومتری زبان و پاپیلاهای آن در جوجه تیغی (Hemiechinus Auritus) [دوره 14، شماره 4، 1396، صفحه 2311-2316]
 • زنیان فعالیت مسدود‌کنندگی کانال کلسیم اسانس Trachyspermum ammi بر آئورت سینه‌ای موش صحرایی در شرایط برون‌تنی [دوره 14، شماره 3، 1396، صفحه 2267-2274]

ژ

 • ژن‌های حدت الگوی ژن‌های حدت استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از موارد ورم پستان تحت بالینی و بالینی در استان البرز [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 2165-2172]

س

 • سالمونلا انتریتیدیس جداسازی مولکولی سالمونلا از مدفوع گربه‌های ولگرد شهر تهران با استفاده از روش زنجیره‌ای پلی مراز [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 2113-2120]
 • سرب بررسی آلودگی به سرب در شیر گاوهای مناطق مختلف تبریز به روش اسپکتروفوتومتری جذب اتمی [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 2173-2178]
 • سروتایپینگ جداسازی مولکولی سالمونلا از مدفوع گربه‌های ولگرد شهر تهران با استفاده از روش زنجیره‌ای پلی مراز [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 2113-2120]
 • سروگروپ بررسی شیوع مهمترین سروگروپ‌های اشریشیاکلی انتروتوکسیژنیک و فیمبریه 5F در گوساله‌های اسهالی زیر 5 روز در استان‌های البرز و قزوین [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 2129-2134]
 • سلول کلراید مطالعه اثرات سطوح مختلف شوری بر فراوانی و اندازه سلول‌های کلراید در آبشش ماهی بنی (Barbus sharpeyi) انگشت قد [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 2135-2144]

ش

 • شترمرغ جداسازی مایکوپلاسماهای بیماریزا از مزارع پرورش شترمرغ در ایران [دوره 14، شماره 3، 1396، صفحه 2281-2288]
 • شیر بررسی آلودگی به سرب در شیر گاوهای مناطق مختلف تبریز به روش اسپکتروفوتومتری جذب اتمی [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 2173-2178]
 • شل‌کنندگی‌‌ عضلانی فعالیت مسدود‌کنندگی کانال کلسیم اسانس Trachyspermum ammi بر آئورت سینه‌ای موش صحرایی در شرایط برون‌تنی [دوره 14، شماره 3، 1396، صفحه 2267-2274]
 • شوری مطالعه اثرات سطوح مختلف شوری بر فراوانی و اندازه سلول‌های کلراید در آبشش ماهی بنی (Barbus sharpeyi) انگشت قد [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 2135-2144]
 • شیوع بررسی شیوع سرمی فرم تحت بالینی بیماری یون در گاوداری‌های شیری استان تهران با استفاده از آزمون الایزای جذبی [دوره 14، شماره 3، 1396، صفحه 2239-2246]

ص

 • صعود کلیه مطالعه مورفوژنز و صعود کلیه‌ها در جنین بزهای نژاد سانن [دوره 14، شماره 3، 1396، صفحه 2275-2280]

ض

 • ضدعفونی تعیین غلظت کشندگی متوسط (LC50) داروی ضد عفونی کننده آکوا استارت و بررسی آسیب‌شناسی آبشش در بچه ماهی قزل‌آلای‌رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 2207-2216]

ع

 • عصاره آبی مرزنجوش تأثیر غلظت‌های مختلف عصاره آبی مرزنجوش در آسیب تحت حاد ناشی از استرس اکسیداتیو کادمیم در کلیه موش صحرایی [دوره 14، شماره 3، 1396، صفحه 2257-2266]
 • عصاره کامیفورا میرا بررسی اثرات عصاره گیاه کامیفورا میرا در ترمیم آسیب تجربی عصب سیاتیک در خرگوش [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 2217-2228]
 • عصاره گیاه رزماری بررسی اثر عصاره رزماری در بیان ژن BAX وBCL-2 در رده سلول سرطانی غدد پستانی سگ (CF41.Mg) [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 2105-2112]
 • عصب سیاتیک بررسی اثرات عصاره گیاه کامیفورا میرا در ترمیم آسیب تجربی عصب سیاتیک در خرگوش [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 2217-2228]
 • عملکرد تولیدمثلی بررسی اثر تزریق GnRH و hCG در روز 5 پس از قوچ اندازی بر روی غلظت پروژسترون و عملکرد تولید مثلی میش‌های افشاری [دوره 14، شماره 4، 1396، صفحه 2363-1370]

غ

 • غلظت کشندگی متوسط(LC50) تعیین غلظت کشندگی متوسط (LC50) داروی ضد عفونی کننده آکوا استارت و بررسی آسیب‌شناسی آبشش در بچه ماهی قزل‌آلای‌رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 2207-2216]

ف

 • فرآورده‌های شیری بررسی فراوانی اشریشیاکلی‌های انتروتوکسیژنیک و انتروپاتوژنیک در شیر و فرآورده‌های شیری خام به روش دوپلکس PCR [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 2167-2154]

ق

 • قزل‌آلای رنگین‌کمان تعیین غلظت کشندگی متوسط (LC50) داروی ضد عفونی کننده آکوا استارت و بررسی آسیب‌شناسی آبشش در بچه ماهی قزل‌آلای‌رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 2207-2216]
 • قلب مطالعه اثرات محافظتی ورزش منظم هوازی بر آسیب ایسکمی ـ بازخونرسانی قلب در موش صحرایی [دوره 14، شماره 4، 1396، صفحه 2333-2344]

ک

 • کادمیوم تأثیر غلظت‌های مختلف عصاره آبی مرزنجوش در آسیب تحت حاد ناشی از استرس اکسیداتیو کادمیم در کلیه موش صحرایی [دوره 14، شماره 3، 1396، صفحه 2257-2266]
 • کتامین هیدرو کلراید بررسی اثر کلونیدین خوراکی بر بیهوشی حاصل از تزریق عضلانی کتامین هیدروکلراید در خرگوش سفید نیوزلندی [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 2179-2188]
 • کریپتورکیدیسم اثر جنسینگ بر بافت بیضه موش صحرایی نابالغ پس از جراحی اورکیدوپکسی [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 2189-2198]
 • کشت جداسازی مایکوپلاسماهای بیماریزا از مزارع پرورش شترمرغ در ایران [دوره 14، شماره 3، 1396، صفحه 2281-2288]
 • کشت سلول بررسی اثر عصاره رزماری در بیان ژن BAX وBCL-2 در رده سلول سرطانی غدد پستانی سگ (CF41.Mg) [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 2105-2112]
 • کلانژیت ارزیابی برخی پارامترهای بیوشیمایی سرمی کبد در تشخیص گاوهای مبتلا به کلانژیت و کلانژیوهپاتیت [دوره 14، شماره 4، 1396، صفحه 2301-2310]
 • کلانژیوهپاتیت ارزیابی برخی پارامترهای بیوشیمایی سرمی کبد در تشخیص گاوهای مبتلا به کلانژیت و کلانژیوهپاتیت [دوره 14، شماره 4، 1396، صفحه 2301-2310]
 • کلی باسیلوز بررسی الگوهای مقاومت آنتی بیوتیکی در اشرشیاﻛﻠﻲهای جدا شده از جوجه‌های ﮔﻮشتی مبتلا به کلی باسیلوزیس نسبت به ده آنتی بیوتیک رایج در صنعت طیور ایران [دوره 14، شماره 4، 1396، صفحه 2345-2352]
 • کلی‌باسیلوزیس بررسی عملکرد و برخی فراسنجههای بیوشیمیایی سرم متعاقب درمان مداوم و مقطعی با انروفلوکساسین در طیور گوشتی مبتلا به کلی باسیلوز [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 2121-2128]
 • کلیه مطالعه مورفوژنز و صعود کلیه‌ها در جنین بزهای نژاد سانن [دوره 14، شماره 3، 1396، صفحه 2275-2280]
 • کلونیدین هیدرو کلراید بررسی اثر کلونیدین خوراکی بر بیهوشی حاصل از تزریق عضلانی کتامین هیدروکلراید در خرگوش سفید نیوزلندی [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 2179-2188]

گ

 • گاو بررسی آلودگی به سرب در شیر گاوهای مناطق مختلف تبریز به روش اسپکتروفوتومتری جذب اتمی [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 2173-2178]
 • گاو بررسی شیوع سرمی فرم تحت بالینی بیماری یون در گاوداری‌های شیری استان تهران با استفاده از آزمون الایزای جذبی [دوره 14، شماره 3، 1396، صفحه 2239-2246]
 • گاو ارزیابی برخی پارامترهای بیوشیمایی سرمی کبد در تشخیص گاوهای مبتلا به کلانژیت و کلانژیوهپاتیت [دوره 14، شماره 4، 1396، صفحه 2301-2310]
 • گاو شیری الگوی ژن‌های حدت استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از موارد ورم پستان تحت بالینی و بالینی در استان البرز [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 2165-2172]
 • گربه جداسازی مولکولی سالمونلا از مدفوع گربه‌های ولگرد شهر تهران با استفاده از روش زنجیره‌ای پلی مراز [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 2113-2120]
 • گورم ارزیابی غلظت سرمی اسیدسیالیک، پروتئین تام و آلبومین در اسب‌های مبتلا به گورم [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 2097-2104]
 • گوساله بررسی شیوع مهمترین سروگروپ‌های اشریشیاکلی انتروتوکسیژنیک و فیمبریه 5F در گوساله‌های اسهالی زیر 5 روز در استان‌های البرز و قزوین [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 2129-2134]
 • گوسفند آسیب شناسی و فراوانی نماتود پارابرونما اسکریابینی در نشخوارکنندگان کوچک استان کرمان [دوره 14، شماره 4، 1396، صفحه 2325-2333]

ل

 • لارو آسیب شناسی و فراوانی نماتود پارابرونما اسکریابینی در نشخوارکنندگان کوچک استان کرمان [دوره 14، شماره 4، 1396، صفحه 2325-2333]

م

 • مایکوباکتریوم آویوم تحت گونه پاراتوبرکلوزیس بررسی شیوع سرمی فرم تحت بالینی بیماری یون در گاوداری‌های شیری استان تهران با استفاده از آزمون الایزای جذبی [دوره 14، شماره 3، 1396، صفحه 2239-2246]
 • مایکوپلاسما جداسازی مایکوپلاسماهای بیماریزا از مزارع پرورش شترمرغ در ایران [دوره 14، شماره 3، 1396، صفحه 2281-2288]
 • ماهی بنی مطالعه اثرات سطوح مختلف شوری بر فراوانی و اندازه سلول‌های کلراید در آبشش ماهی بنی (Barbus sharpeyi) انگشت قد [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 2135-2144]
 • میش بررسی اثر تزریق GnRH و hCG در روز 5 پس از قوچ اندازی بر روی غلظت پروژسترون و عملکرد تولید مثلی میش‌های افشاری [دوره 14، شماره 4، 1396، صفحه 2363-1370]
 • موش فعالیت مسدود‌کنندگی کانال کلسیم اسانس Trachyspermum ammi بر آئورت سینه‌ای موش صحرایی در شرایط برون‌تنی [دوره 14، شماره 3، 1396، صفحه 2267-2274]
 • موش صحرایی اثر جنسینگ بر بافت بیضه موش صحرایی نابالغ پس از جراحی اورکیدوپکسی [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 2189-2198]
 • موش صحرایی تأثیر غلظت‌های مختلف عصاره آبی مرزنجوش در آسیب تحت حاد ناشی از استرس اکسیداتیو کادمیم در کلیه موش صحرایی [دوره 14، شماره 3، 1396، صفحه 2257-2266]
 • موش صحرایی مطالعه اثرات محافظتی ورزش منظم هوازی بر آسیب ایسکمی ـ بازخونرسانی قلب در موش صحرایی [دوره 14، شماره 4، 1396، صفحه 2333-2344]
 • موش صحرایی مطالعه تأثیر اسید فولیک بر برخی از شاخص‌های اسپرم متعاقب القا ایسکمی ـ بازخونرسانی در بیضه موش صحرایی [دوره 14، شماره 4، 1396، صفحه 2353-2362]

ن

 • ناباروری بررسی تاثیر باکتری اشرشیا کُلی (Escherichia coli) بر بافت بیضه در موش صحرایی [دوره 14، شماره 3، 1396، صفحه 2247-2256]
 • نسبت هتروفیل به لنفوسیت مقایسه اثرات ونکومایسین و انروفلوکساسین بر روی نسبت هتروفیل/لنفوسیت، تغییرات توکسیک هتروفیل‌ها و شمارش کلنی‌ها در استئومیلیت ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی‌سیلین در خرگوش [دوره 14، شماره 4، 1396، صفحه 2317-2324]
 • نعناع فلفلی مطالعه هیستومورفومتری لوزه سکومی، بورس فابریسیوس و تیموس جوجه های گوشتی تغذیه شده با گیاه نعناع فلفلی [دوره 14، شماره 3، 1396، صفحه 2231-2238]

و

 • واکنش زنجیره پلیمراز جداسازی مایکوپلاسماهای بیماریزا از مزارع پرورش شترمرغ در ایران [دوره 14، شماره 3، 1396، صفحه 2281-2288]
 • ورزش هوازی مطالعه اثرات محافظتی ورزش منظم هوازی بر آسیب ایسکمی ـ بازخونرسانی قلب در موش صحرایی [دوره 14، شماره 4، 1396، صفحه 2333-2344]
 • ورم پستان بالینی و تحت بالینی الگوی ژن‌های حدت استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از موارد ورم پستان تحت بالینی و بالینی در استان البرز [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 2165-2172]
 • ونکومایسین مقایسه اثرات ونکومایسین و انروفلوکساسین بر روی نسبت هتروفیل/لنفوسیت، تغییرات توکسیک هتروفیل‌ها و شمارش کلنی‌ها در استئومیلیت ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی‌سیلین در خرگوش [دوره 14، شماره 4، 1396، صفحه 2317-2324]